Vítame Vás na stránke balance-accounting.sk

Účtovníctvo, zakladanie firiem na Slovensku

Naša kancelária sa nachádza v centre mesta Komárno. Našou úlohou je zabezpečiť vysoko kvalitné finančné a účtovnícke služby pre našich klientov. Medzi tieto služby patrí účtovníctvo, zakladanie firiem, poskytovanie sídla, ako aj registrácia auta na slovenské ŠPZ.

 

Naše aktivity zahŕňajú okrem iného denné aj mesačné účtovanie, poskytovanie dát elektronickou formou, príprava rôznych správ a veľmi dôležitou úlohou je aj pravidelný kontakt s klientmi.

Telefón

Nagy Péter
+421 907 309 603
Ing. Vanek Szabina
+421 907 792 510

Email

info@balance-accounting.sk

Kancelária

Mederčská 4987/4, 945 01 Komárno
Budova Šeko Center

Otvorené

Pondelok-Piatok:
8:00 – 16:00

sme k vám k dispozícii

Naše hlavné služby

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva zahŕňa jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Jednoduché účtovníctvo sa používa pri fyzických osobách, zatiaľ čo vedenie podvojného účtovníctva sa používa pre právnické osoby. 

Ponúkame nasledovné služby:
 • Účtovanie hlavnej knihy a denníka
 • Účtovanie peňažných príjmov a bankových výpisov
 • Účtovanie došlých a vyšlých faktúr
 • Spracovanie podkladov a evidenicia DPH
 • Spracovanie dane u motorových vozidiel
 • Evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku a štatistické úrady,spracovanie Intrastatov
 • Príprava výkazov k DPPO a k DPFO
 • Zastúpenie na rôznych úradoch
 • Vybavenie žiadostí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 • Zastupovanie klienta pri daňovej kontrole
 • Pripravenie celkovej ročnej súvahy a účtovnej závierky
 • Elektronické a internetové riešenia
 • Príprava a spolupracovanie pri auditnej kontrole a pri vypracovaní ekonomického znalectva
Daňové priznanie

V rámci daňového priznania:

 • Príprava daňového priznania k DPH pre právnické osoby
 • Oznámenie o výške daní a príspevkov
 • Elektronické daňové priznanie
 • Online kontakt v súvislosti s daňovým priznaním
Mzdová agenda

Komplexné spracovanie mzdovej agendy:

 • Výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov
 • Spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad
 • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Spracovanie potrebných potvrdení

Zakladanie firiem

Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv doporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti a odporučíme predmety podnikania a zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadom založenia s.r.o.

Založenie spoločnosti vieme zabezpečiť v rámci celého Slovenska.

Založením firmy sa rozumie vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti, konzultácie ohľadom predmetov podnikania, vybavenie živnostenských listov, zápis spoločnosti do obchodného registra a registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

Aké sú výhody pri zakladaní firiem na Slovensku?
 • Daň z príjmov právnických osôb 21%
 • Systém rovnej dane z príjmov na Slovensku – 23 %! DPH
 • DPH 20 %!
 • 7% daň z dividend
 • 5% osobitná daň
 • 0% miestna podnikateľska daň
 • Takže zakladanie firiem má rôzne výhody na Slovensku!
Výhody slovenských ŠPZ?

Ak si kúpite auto v EÚ a Vaša slovenská spoločnosť má tiež DIČ, tak sa DPH neplatí! Rýchle riešenie komplexnej registrácii auta na slovenské ŠPZ.

Na Slovensku povinné poistné k automobilom je porovnateľne nižšie, ako v Maďarsku. Celkové náklady sú nižšie u nás, ako v Maďarsku. Takže zakladanie firiem má rôzne výhody na Slovensku!

Aké sú ďalšie výhody kúpi automobilu pre slovenskú firmu ?

V podstate všetky náklady spojené s kúpou a používaním automobilu sa účtujú do nákladov a tým pádom znižujú základ dane. Na Slovensku od roku 2009 peňažnou menou je EUR. Pri zakladaní s.r.o. minimálnym základným imaním je 5000 EUR. Splatenie základného imania stačí preukázať jednoduchšie, a to čestným vyhlásením. Firmu môže založiť aj jediná osoba, ktorá sa stane konateľom a spoločníkom zároveň. Minimálna mzda na Slovensku je 700 EUR. V s.r.o. konateľ alebo spoločník nie je povinný byť zamestnancom vo vlastnej firme. Firma môže fungovať aj bez zamestnancov. Obchodovanie medzi firmami , ktoré sú v EÚ, nie je zaťažené platením alebo odvodom DPH.

Poskytovanie sídla

Prenájom kancelárie môže stáť tisícky eur, ale s využitím nami poskytnutej služby “poskytovanie sídla” môže Vaše podnikanie ušetriť kopu peňazí. Balance (accounting) s.r.o. Vám v rámci tejto služby zabezpečí adresu firmy a zapísanie tejto adresy do obchodného registra. Táto služba zahřňá : sídlo a obchodnú adresu, preberanie poštových zásielok a samozrejme kontakt s partnermi.

Cena služby

40 / mesiac

Ostanme v kontakte

Ponúkame bezplatnú konzultáciu

Nagy Péter

+421 907 309 603

Kancelária

Mederčská 4987/4, 945 01 Komárno
Budova Šeko Center

Ing. Vanek Szabina

+421 907 792 510

Otváracie hodiny

Pondelok až Piatok
8:00 – 16:00

8 + 12 =

Naše sídlo

Navštívte našu kanceláriu

Srdečne Vás pozívame do našej novej kancelárie na adrese: Mederčská 4 Komárno (Obchodné centrum Šeko-center)
na 1. poschodí!

Telefón

Nagy Péter
+421 907 309 603
Ing. Vanek Szabina
+421 907 792 510

Email

info@balance-accounting.sk

Kancelária

Mederčská 4987/4, 945 01 Komárno
Budova Šeko Center

Otvorené

Pondelok-Piatok:
8:00 – 16:00

GDPR - Ochrana osobných údajov

Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ , Balance (accounting) s.r.o. , na základe nariadenia EÚ 2016/679 oznamuje svojim zákazníkom, že získava a uchováva osobné údaje popísané v tomto dokumente. Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (resp. adresa na doručenie zásielky),
kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom,
ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického,
ale aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.